0 

تعویض همزمان کلید کنترل سیستم صوتی با کلید کروز کنترل روی فرمان دنا

در صورت عدم عملکرد کلید کنترل سیستم صوتی و همچنین کلید کروز کنترل روی فرمان خودروی دنا با توجه به بهینه شدن کلید و تغییر رنگ نور پس زمینه کلید ها می بایست طبق دستورالعمل زیر اقدام شود . 

control key

 

 

دانلود اطلاعیه فنی تعویض همزمان کلید کنترل سیستم صوتی با کلید کروز کنترل روی فرمان دنا
 

 

 

نوشتن دیدگاه