0 
پیکره بندی ECU دنا SMS MUX
پیکره بندی ECU دنا SMS MUX

پیکره بندی نوع ECU در خودروی DENA SMS MUX BOSCH ME17 

با توجه به تولید خودروی دنا با سیستم مالتی پلکس SMS و سیستم سوخت رسانی Bosch ME17 در هنگام تعویض ECU جهت جلوگیری از اختلال در عملکرد شبکه سیستم مالتی پلکس این خودرو می بایست حتما در قسمت پیکره بندی ECU موتور مطابق مراحل ذیل گزینه CAN انتخاب گردد .ﺿﻤﻨﺎ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردي ﭼﻮن ﻋﺪم ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي دور ﻣﻮﺗﻮر، ﻣﯿﺰان ﺳﻮﺧﺖ و ... در ﺟﻠﻮ آﻣﭙﺮ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﺪم ارﺳﺎل ﺻﺤﯿﺢ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ECU ﺑﺎﺷﺪ.

 Peykare bandi dena sms mux 1Peykare bandi dena sms mux 2Peykare bandi dena sms mux 3

 

دانلود فایل پیکره بندی ایسیو دنا اس ام اس مالتی پلکس

 

 

 

نوشتن دیدگاه