0 
بالا رفتن دور موتور پراید
بالا رفتن دور موتور پراید

ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دور ﻣﻮﺗﻮر X100 (اﺗﺼﺎﻟﯽ ﺳﯿﻢ ﺳﻮییچ ﻓﺸﺎر ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺪنه)

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺺ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دور ﻣﻮﺗﻮر ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ، اﺗﺼﺎل ﺑﺪنه ﺷﺪن ﺳﯿﻢ ﻓﺸﺎر ﻓﺮﻣﺎن ﻫﯿﺪرولیک دردﺳﺘﻪ ﺳﯿﻢ اﺻلی در ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺪون ﻓﺮﻣﺎن ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ علت ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن اﯾﺮاد ﻓﻮق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧﯽ زﯾﻤﻨﺲ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دور ﻣﻮﺗﻮر در حاﻟﺖ دور آرام وﻧﻮﺳﺎن دور ﻣﻮﺗﻮر می ﮔﺮدد و در ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰبه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧﯽ وﻟﻮ ﺑﺎﻋﺚ روﺷﻦ ﺷﺪن ﭼﺮاغ ﻋﯿﺐ ﯾﺎب ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﮐﺪ ﺧﻄﺎی 1530 و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دور ﻣﻮﺗﻮر در ﺣﺎﻟﺖ دور آرام ﻣﯽ ﮔردد ، ﻟﺬا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﯿﻢ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﺻﻮرت آﺳﯿﺐ دﯾﺪن آن در اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﺴﻤﻪ ﮐﻮﻟﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ آن اﻗﺪام و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ اﺗﺼﺎل ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺮ ﺳﯿﻨﯽ ﺟﻠﻮ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﯽ ، ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﮐﺎرﮐﺮد و ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﮔﺎراﻧﺘﯽ را به اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎیید.ﻻزم ﺑﺬﮐﺮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾندﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻪ ﺟﻬﺖ پیشگیری در ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه آزاد ﺑﻮدن ﮐﺎﻧﮑﺸﻦ ﺳﯿﻢ ﻓﺸﺎر ﻓﺮﻣﺎن ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ در دﺳﺘﻪ ﺳﯿﻢ اﺻﻠﯽ ( ﺟﻠﻮ ) در ﺧﻮدرویی ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮﻣﺎن ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﻧﺪارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ مهار ﺳﯿﻢ ﻣﺬﮐﻮر در زﯾﺮ ﺳﯿﻨﯽ ﺟﻠﻮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

 bala raftane dor motor x100

 

دانلود اطلاعیه فنی بالا رفتن دور موتور پراید

 

 

 

نوشتن دیدگاه