0 
روشن شدن چراغ ABS پراید
روشن شدن چراغ ABS پراید

ایراد عملکردی سیستم ABS پراید

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﺎت درﯾﺎﻓﺘﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺼﻮص روﺷﻦ ﺷﺪن ﭼﺮاغ ﻫﺸﺪار ABS و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺪﻫﺎی ﺧﻄﺎی C1207، C1210 ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮر ﭼﺮﺧﻬﺎی ﻋﻘﺐ ) ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ؛ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﺮاد ذﮐﺮ ﺷﺪه ﭘﺲ از اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻨﺴﻮر و ﻋﺪم رﻓﻊ ﻋﯿﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮل دﻗﯿﻖ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺤﻮر ﭼﺮخ ﻋﻘﺐ و ﻃﺒﻖ ﺗﺮﻣﺰ اﻗﺪام و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ ، رﻓﻊ ﻋﯿﺐ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.

 abs lightدانلود اطلاعیه فنی روشن شدن چراغ ABS پراید

 

 

 

نوشتن دیدگاه