0 
پمپ ترمز ABS تیبا
پمپ ترمز ABS تیبا

دستورالعمل بازدید ، تعویض و تعمیر مجموعه پمپ ترمز ABS تیبا

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﻤﭗ و ﺑﻮﺳﺘﺮ ﺗﺮﻣﺰ در ﺧﻮدروﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻟﺰوم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد اﻳﻤنی در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻴﺐ ﻳﺎبی و ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻗﻄﻌـﺎت ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪگی ﻫﺎي ﻣﺠﺎز می رﺳﺎﻧﺪ ؛ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﻮدروﻫایی ﻛﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺷﻤﺎره ﺷﺎسی آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪگی ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻋـﻼم می ﮔﺮدد ، می ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﻤﭗ و ﺑﻮﺳﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﻛﻨﺘﺮل و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﺮ روی ﻗﻄﻌﻪ ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ و ﻳﺎ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ذﻳﻞ اﻗﺪام ﮔﺮدد.

Pomp tormoz abs tiba 1Pomp tormoz abs tiba 2Pomp tormoz abs tiba 3Pomp tormoz abs tiba 4دانلود اطلاعیه فنی تعمیر پمپ ترمز ABS تیبا

 

 

 

نوشتن دیدگاه