0 
شماره فنی قطعات ABS رنو ال90
شماره فنی قطعات ABS رنو ال90

تغییرات در سیستم ترمز ABS تندر 90

1- ﺑﻠﻮک ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰABS ﺑﺎ Target 44 ﭘـﻞ ( pole ) ﺑـﺎ ﺷـﻤﺎره ﺳـﺮﯾﺎل  211026 ﺑـﻪ ﺑﻠـﻮک ﻫﯿـﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺑـﺎ Target 48 ﭘﻞ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺳﺮﯾﺎل 211648 ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

2- ﻗﻄﻌﻪ Target ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺮخ ﻫﺎی ﺟﻠﻮ ﮐﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ ﭼـﺮخ ﺟﻠـﻮ ﺑـﺎ ﺷـﻤﺎره ﺳـﺮﯾﺎل 210201  ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎره ﺳـﺮﯾﺎل 211931 ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

3- ﻗﻄﻌﻪ Target  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺮخ ﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺳﺮﯾﺎل 210229  ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎره ﺳـﺮﯾﺎل 211637  ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

در ادامه این اطلاعیه فنی کاملاً شرح داده شده است .

 change abs 1

change abs 2

 

دانلود اطلاعیه فنی تغییر در سیستم ترمز L90

 

 

 

نوشتن دیدگاه